Spring til indhold

Ret til ophold

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat have mulighed for ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag. Elementerne i udtrædelsesaftalen fastsætter også en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra den 30. marts 2019 til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse på enten et eller to år. Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne træder først i kraft efter overgangsperiodens ophør - indtil da gælder EU-reglerne. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen. Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, inden overgangsordningen ophører, vil være omfattet af udtrædelsesaftalen. Det gælder også i forhold til britiske statsborgere bosat i Danmark. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil endvidere fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU medlemsstat fra den 30. marts 2019 til overgangsperiodens ophør.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil det betyde, at du som britisk statsborger som udgangspunkt vil blive betragtet som tredjelandsborger. Regeringen forventer i et no deal-scenarie, at fremsætte et lovforslag, som skal etablere en midlertidig overgangsordning for herboende britiske borgere og deres familiemedlemmer.

Se EU-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar i tilfælde af et no deal-scenarie her.

Du kan læse mere om regeringens planer ift. opholdsrettigheder i tilfælde af no deal på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

KONTAKT

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ret til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind