Spring til indhold

Ret til sundhedsydelser

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og Europa-Parlamentet, vil din ret til danske sundhedsydelser fortsætte uændret, som var du EU-borger.

Alle, der har bopæl i Danmark, har ret til sundhedslovens ydelser. Med bopæl forstås folkeregistrering. Er du britisk statsborger med bopæl i Danmark, vil du derfor have ret til sundhedsydelser i Danmark, også efter Brexit.

Er du britisk arbejdstager med beskæftigelse i Danmark, men uden at være bopælsregistreret i Danmark, har du og dine medforsikrede familiemedlemmer ret til sundhedsydelser i Danmark.

Er du britisk grænsearbejder, dvs. at du har beskæftigelse i Danmark uden at være bopælsregistreret, og du vender tilbage til et andet EU-medlemsland mindst én gang om ugen, har du ret til sundhedsydelser i Danmark.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Da sundhedsloven ikke sondrer mellem EU-borgere og tredjelandsborgere, vil alle britiske statsborgere, som efter et no deal-Brexit fortsat er lovligt bopælsregistrerede i Danmark (registreret i CPR-registret), have samme rettigheder til ydelser efter sundhedsloven som før et no deal-Brexit. Du beholder derfor dit gule sygesikringskort.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i tilfælde af, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale. Overgangsordningen vil træde i kraft på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov.

Under overgangsordningen vil du og dine medforsikrede familiemedlemmer fortsat være omfattet af sundhedslovens ydelser i Danmark, hvis du og dine medforsikrede familiemedlemmer før udtrædelsesdatoen har været omfattet af dansk sygesikring.

Hvis du som britisk statsborger tager ophold i Danmark eller bliver grænsearbejder efter udtrædelsesdatoen, vil du ikke være omfattet af overgangsordningen. Du vil dermed kun have adgang til akut sygehusbehandling i Danmark på lige fod med andre tredjelandsborgere.

Der henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside for mere information.

Click here for English version.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

KONTAKT

 

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

 

Spørgsmål vedrørende ret til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

 

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

 

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

 

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

 

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk

sm@sm.dk

 

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

 

Spørgsmål vedrørende valgret og valgbarhed til regionale og kommunale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.oim.dk

oim@oim.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind