Spring til indhold

Omlægning af civilsamfundsstøtten                 - lancering og høring 

Som led i udmøntningen af Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, har minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs lanceret sit bud på fremtidens samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer og Udenrigsministeriet. I den forbindelse er en informationsnote om ansøgningsproces for kommende strategiske partnere sendt i høring. Udkast til informationsnote kan downloades til højre. 

Fristen for fremsendelse af skriftlige kommentarer til høringsmaterialet er sat til den 20. februar 2017. Modtagne kommentarer bedes fremsendt til um@um.dk og hmc@um.dk og vil som udgangspunkt blive lagt på Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre afsender frabeder sig offentliggørelse.

Der vil blive afholdt et åbent høringsmøde torsdag den 9. februar kl. 15-17 i Eigtveds Pakhus med fokus på de nye strategiske partnerskaber. Påkrævet tilmelding kan ske via hmcstud@um.dk og er begrænset til maksimalt to repræsentanter per organisation. Alle interesserede er velkomne, men ved pladsmangel gives civilsamfundsorganisationernes repræsentanter prioritet.

Formålet med omlægningen er at støtte op om et stærkt, mangfoldigt civilsamfund gennem en bred vifte af relevante og fremtidssikre støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer ude i verden og styrker det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Omlægningen omfatter fire overordnede tiltag:

Strategiske partnerskaber: Udenrigsministeriets fremtidige partnere vil blive udvalgt efter en åben ansøgningsrunde, hvor organisationer vil blive målt på deres kapacitet og evne til at levere betydelige resultater inden for rammerne af prioriteterne i den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Der vil fra 2018 være færre partnere end i dag, som vil kunne indgå 4-årige ligeværdige partnerskaber med Udenrigsministeriet.

En styrket programpulje hos CISU: Nuværende rammeorganisationer, der ikke ønsker eller ikke opfylder kravene til de nye strategiske partnerskaber vil, sammen med øvrige danske organisationer med den fornødne kapacitet og erfaring, kunne ansøge om flerårig støtte hos CISU i en styrket programpulje. Hensigten er fra 2018 at sikre støttemuligheder for relevante udviklingsindsatser med et højere bevillingsloft, end det CISU kan tilbyde i dag.

Reform af puljeordninger: Det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet vil blive styrket gennem forenkling af procedurer og krav til ansøgninger hos puljeforvalterne (CISU, DH, DUF og DMRU). Det skal bl.a. bidrage til lettere adgang til mindre bevillinger for frivilligt drevne og mindre erfarne foreninger. Samtidig åbnes der op for indsatser i en bredere kreds af udviklingslande (samtlige DAC-lande fra 2018).

Opprioritering af unge og trosbaserede organisationer: Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling vil fra 2018 få mulighed for at gennemføre egne understøttende aktiviteter i form af en øget puljebevilling. Danske Handicaporganisationers nuværende rammeaftale og puljebevilling vil samtidig blive lagt sammen under én bevilling.

Omlægningen bygger på danske og internationale erfaringer samt indspil i forbindelse med den åbne konsultationsproces med NGO-miljøet, som Udenrigsministeriet har gennemført i løbet af efteråret 2016 med fokus på de kommende strategiske partnerskaber. Informationsnoten redegør for Udenrigsministeriets bud på mål, kriterier og tidslinjer for den åbne ansøgningsrunde, der forventes iværksat i første kvartal af 2017.

Der henvises til souschef for kontoret for humanitær indsats, migration og civilsamfund, Marie-Louise Wegter tlf. 33920578 for evt. opklarende spørgsmål.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk